กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ อสมท เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือก ส.ว.

ja(16)-min

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ภายใต้แนวคิด “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสมาชิกวุฒิสภา และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการสมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. ตามกลุ่มอาชีพที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือก ส.ว. 2567 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) และกรมประชาสัมพันธ์

โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต.ตระหนักดีว่าการจัดการเลือก สว.ที่มีคุณภาพต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเข้ามามีส่วนสนับสนุน รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือก สว.ให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง และเพื่อเป็นการยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมที่จะเริ่มกระบวนการจัดการเลือกสว. ปี 2567 ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต. กล่าวเปิดกิจกรรม ว่า สว. มีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม โดยการสมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. และเข้าไปทำหน้าที่ในสภาสูง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย มีอำนาจและหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ดังนั้น การเลือก สว.ที่กำลังจะมีขึ้น จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการเลือกตัวแทนประชาชนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จาก 20 กลุ่มอาชีพ เข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ สว. จำนวน 200 คน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับเลือกจะเป็นผู้เลือกกันเอง โดยเลือกจากระดับอำเภอ สู่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ซึ่งเป็นกระบวนการเลือกที่มีความแตกต่างจากการเลือกในครั้งที่ผ่านมา กกต.และสำนักงาน กกต. ขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้การสนับสนุนการเลือก สว.ในทุกระดับ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือก สว. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วถึง

ทั้งนี้ ขอยืนยันให้ทุกท่านมั่นใจว่า กกต. และภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในการเลือก สว.ทุกภาคส่วน พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มาสมัครรับเลือกเป็น สว.เพื่อเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ให้มั่นคงสืบไป 20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก