สสส. ชวนเวียนเทียนต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดเผาธูป-เทียน ต้นเหตุเสี่ยงป่วย NCDs

wewy -min

วันวิสาขบูชานี้ สสส. สานพลัง 5 ภาคี ชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ณ วัดใกล้บ้าน 100 แห่งทั่วประเทศ มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเผาธูป-เทียน ก่อวิกฤตฝุ่น PM2.5 ต้นเหตุกระทบสุขภาพเสี่ยงป่วย NCDs

วันที่ 18 พ.ค. 2567 ที่บริเวณลานกิจกรรมสวนน้ำ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เป็นวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันทำบุญ เจริญภาวนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานี้ มูลนิธิปลูกต้นไม้ฯ ร่วมกับ สสส. กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ลดฝุ่น” เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้แทนการจุดธูปเทียน ลดมลพิษฝุ่น PM 2.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียว สืบสานประเพณีที่ดีงาม ในวันที่ 22 พ.ค. 2567 ที่วัดใกล้บ้านกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

“การปลูกต้นไม้ ในทางพุทธเรียกว่า สร้างถิ่นรมณีย์ พื้นที่สีเขียวที่ให้ความร่มรื่นที่มีผลดีต่อสุขภาพกายและใจ กิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า และระลึกถึงคุณของต้นไม้ไปพร้อมกัน หลังเวียนเทียนสามารถนำต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน วัด หรือสวนสาธารณะใกล้บ้าน เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หากทุกคนมาร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้จะเป็นการทำบุญวิถีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤต ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.treefordhamma.org และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ” พระไพศาล กล่าว

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. เห็นความสำคัญเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การร่วมมือเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้วัดเป็นสัปปายะสถานที่รื่นรมย์ด้วยต้นไม้และอากาศบริสุทธ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ที่ผ่านมา สสส. ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย คณะพระสงฆ์ ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม พัฒนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข การรณรงค์เวียนเทียนด้วยต้นไม้ นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะและมลพิษจากควันธูปเทียนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพระสงฆ์และผู้เวียนเทียนเอง ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดหรือสถานธรรมสาขาของวัดอีกด้วย

 

 

ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ไทยกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตฝุ่น PM2.5 ในระดับที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่ง รวมถึงการจุดธูปและเทียน จากข้อมูลควันธูปกับมะเร็ง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566 พบว่า หากจุดธูป 1 ดอก จะทำให้ฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น 2-10 เท่าของฝุ่นที่มีอยู่แล้วในอากาศซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของสถานที่ ทำให้ผู้ที่จุดธูปได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง กระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ลดฝุ่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างค่านิยมทำบุญวิถีใหม่ลดการจุดธูปและเทียนภายในศาสนสถาน มุ่งเป้าขยายผลความร่วมมือเพื่อให้วัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ทุกวันสำคัญทางศาสนา สำหรับศาลเจ้าจัดกิจกรรมลดการใช้ธูปลง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

นายเผด็จ พวงจำปา ผู้อำนวยการส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก ให้ชุมชนมีจิตอาสาร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกรักษา หวงแหน และเกิดการมีส่วนร่วมรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับวัด 28 แห่ง กระจายอยู่ 19 จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ 1 ต้น โดยนำต้นไม้ที่เวียนเทียนนำไปปลูกต่อเพื่อให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้กับรุ่นต่อไป

 

 

 

 

แท็ก