ททท.ตั้งเป้า โกยรายได้เมืองรอง 3.3 แสนล้าน

oumoim (70)
น.ส.สมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผย ผลการประชุมบูรณาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) โดยททท.ได้เชิญ 12 หน่วยงานภาครัฐร่วมประชุม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งกำหนดเป้าหมายในเชิงสัดส่วนของรายได้ทางการท่องเที่ยวเมืองรองปี 2567 จะต้องทำได้ประมาณ 30% หรือ 3.3 แสนล้านบาท ของรายได้ตลาดในประเทศหรือการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ อยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ททท.ได้นำเสนอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานร่วมกัน ตามแนวทางเมืองหลักและเมืองรองภายใต้ 5 มาตรการของ IGNITE Thailand หมวด 3 ได้แก่
1.ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2.ปรับปรุงและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงภูมิทัศน์โดย รอบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
4.พัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ผ่านการ สร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ของแต่ละจังหวัด
5.เพิ่มศักยภาพ ของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เข้าถึง ทุกเมืองและแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
“เพื่อความท้าทายและกระตุ้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทำให้ปีนี้ ททท.ได้ประกาศให้เมืองรอง นอกจากจะเป็นตัวกระจายการท่องเที่ยวแล้วยังจะสามารถเพิ่มรายได้ให้ประเทศไทยมาก ขึ้นด้วย” น.ส.สมฤดีกล่าว
ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก