กทม. ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง สั่งพักราชการนายช่างโยธาเรียกรับสินบน

wewy (5)-min

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายช่างโยธา กทม. เรียกรับสินบน ว่า ข้าราชการรายดังกล่าวมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 ได้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 (ป.ป.ท.) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) จับกุมในความผิดเรียกรับสินบนจำนวน 9 ล้านบาท เพื่อแลกกับการช่วยแก้ไขแบบแนวเขตโครงการถนนเลียบวารี ไม่ให้เข้าไปในเขตสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้ลงนามในคำสั่งสำนักการโยธา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 3 ท่าน เพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 มาตรา 52 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ข้อ 24 และข้อ 25 ของกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 แล้วนำเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลอื่น ให้ดำเนินการ ตามข้อ 56 หรือข้อ 57 ขอกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 แล้วแต่กรณี

พร้อมอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 มาตรา 52 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 85 ข้อ 89 ของกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2565 สั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวพักราชการตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง (21 พ.ค. 67) เป็นต้นไป โดยหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถโต้แย้งได้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 3665 ประกอบกับข้อ 8 และข้อ 31 ของกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2555

 

ประเภท : อาชญากรรม
แท็ก