“POP MART” ของฝากยุคใหม่จากจีน

“POP MART” ของฝากยุคใหม่จากจีน
โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 23 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นงวดี ถนิมมาลย์ และ วันดี วรรณเมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก