269 สถานีผลิตน้ำ กปภ. ผ่านมาตรฐาน Water is Life น้ำประปา สะอาด ปลอดภัย

ja(5)-min

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยคณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กปภ. ประกาศรับรองสถานีผลิตน้ำของ กปภ. 269 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน Water is Life ตอกย้ำคุณภาพน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย เสริมความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อน้ำประปา โดยเมื่อปี 2561 กปภ. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดตั้งคณะกรรมการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล
เพื่อประเมินและประกาศรับรองตามมาตรฐาน Water is Life ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาด ปลอดภัย ของน้ำประปาที่ผลิตโดยสถานีผลิตน้ำของ กปภ. ที่ได้รับการตรวจรับรองโดยกรมอนามัย เป็นระยะเวลา 3 ปีและมีการรักษาสภาพในการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 ได้มีการต่ออายุรับรองสถานีผลิตน้ำจำนวน 54 แห่ง จาก 53 กปภ.สาขา ส่งผลให้ปัจจุบัน กปภ. มีสถานีผลิตน้ำที่ได้รับการรับรอง Water is Life จำนวน 269 แห่ง ในพื้นที่ให้บริการ และจะสนับสนุนต่อเนื่องให้ทุกสถานีผลิตน้ำของ กปภ. ได้รับการรับรองตามโครงการดังกล่าว รวมทั้งใช้ความเชี่ยวชาญของ กปภ. ในการแนะนำให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านระบบประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมอนามัย

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำของ กปภ. มีการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมส่งจ่ายให้บริการประชาชน โดย กปภ. จะเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาพร้อมนำมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมายกระดับการผลิตน้ำประปาในอนาคต ให้ประชาชนอุปโภคบริโภคน้ำประปา กปภ. ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

แท็ก