กยศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษา 4,184 แห่ง เข้าร่วมดำเนินงาน ประจำปี 2567

Hotnewsoumoim - 2024-05-28T062130.030
กยศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวม 4,184 แห่ง ขอให้ผู้ที่ต้องการขอกู้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาก่อนยื่นคำขอกู้ และสามารถยื่นขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กองทุนฯได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 4,184 แห่ง แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 3,062 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 804 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 318 แห่ง ในปีนี้มีสถานศึกษายกเลิกกิจการ 1 แห่ง ปิดกิจการ 1 แห่ง และถูกเพิกถอนการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ 1 แห่ง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบันทึกข้อตกลงฯ ทั้งนี้ กองทุนฯได้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯประจำสถานศึกษาให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนให้กู้ยืมได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่เตรียมการให้กู้ยืมเงิน ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่สมควรจะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ณ บริเวณสถานศึกษาและเผยแพร่ทางสื่อของสถานศึกษา
ทั้งนี้สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯต้องมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตร/สาขาวิชาต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ กำหนด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด มีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนฯอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยขอให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ต้องการขอกู้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาก่อนยื่นคำขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งกองทุนฯจะเปิดระบบการให้กู้ยืม (DSL) ยื่นขอกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน กยศ.Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป”
แท็ก