ราชกิจจาฯ ประกาศ “พิชิต ชื่นบาน” สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

ja(10)-min

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีลาออก โดยระบุว่า ด้วย นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ความเป็นรัฐมนตรีของ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก