กกต.ออกระเบียบเลือก สว.ฉบับที่ 2

444484120_1048263340287356_5201862258825275227_n
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ลงนามในระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ฉบับที่2) พ.ศ.2567 โดยเนื้อหาสาระหลักเป็นการยกเลิก และการแก้ไขระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรลงคะแนน ลักษณะบัตรดีบัตรเสีย การวินิจฉัยบัตรลงคะแนน และตัวและภาพตัวอย่างบัตรลงคะแนน เช่น บัตรลงคะแนนที่ให้ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับเป็นคะแนน ได้แก่
1.บัตรปลอม
2.บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนนอกจากหมายเลขผู้สมัคร เว้นแต่ เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับการเลือก
3.บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
4.บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
5.บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก
6. บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด
7.บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน
8.บัตรที่มีใช่บัตร ซึ่งกรรมการประจำสถานที่เลือกมอบให้ และบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนจะต้องเขียนด้วยหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขอารบิกเท่านั้น และยังกำหนดลักษณะของบัตร “ดีบางส่วน” ซึ่งสามารถนับเป็นคะแนนได้ คือบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยให้นับคะแนนในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่สามารถนับคะแนนได้
โดยทางสำนักงาน กกต.ได้แจ้งระเบียบดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว เนื่องจากระเบียบอยู่ในระหว่างการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ประเภท : การเมือง
แท็ก