ยกเครื่องปราบโจรออนไลน์ 1441 ‘ดีอี’ จับมือ 5 หน่วยงานสกัดเด็ดขาด

wewy -min

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือ
.
นายประเสริฐ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงดีอี บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเร่งด่วนและจริงจัง ซึ่งกระทรวงดีอีได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC) หรือศูนย์ AOC 1441 เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในลักษณะ One Stop Service ที่สามารถปิดกั้นอายัดธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์
.
ทั้งนี้กระทรวงดีอี และ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบให้ศูนย์ AOC 1441 เป็นระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีหรืออาจมีการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
.
“ความร่วมมือการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยให้ศูนย์ AOC 1441 เป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ ในแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายประเสริฐ กล่าว

 

ประเภท : อาชญากรรม
แท็ก