“เศรษฐา” แบ่งงาน 5 ที่ปรึกษานายกฯ ใหม่

Hotnewsoumoim - 2024-05-31T075629.238
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามใน “คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2567″ เรื่อง มอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 274/2566 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 และคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 280/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีขอบเขตงานที่ชัดเจน จึงมีคำสั่งมอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.นายชัยเกษม นิติสิริ
-มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ กระบวนการยุติธรรม และการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
-ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
-มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเงินและการคลัง พลังงาน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจดิจิทัล
-ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
-มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
-ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
4.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
-มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายอำนาจ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
-ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5.พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
-มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการกีฬา
-ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
6.การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติดังนี้
-ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนตามที่เห็นสมควร ในกรณีจำเป็นจะหารือกับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกันเป็นคณะบุคคลก็ได้
-ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจทำงานในเชิงรุกโดยการเสนอแนะ หรือทำงานในเชิงรับโดยพิจารณาปัญหาตาม
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ เมื่อได้ผลการพิจารณาอย่างใด และประสงค์จะให้คำแนะนำ หรือเสนอข้อมูลใดต่อนายกรัฐมนตรี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
-ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคำนึงถึงกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประหยัด
เพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่พาหนะในการเดินทางไปราชการ บุคลากร งบประมาณ และข้อมูลต่างๆ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตลอดจนจัดให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดังกล่าวในการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคตามความจำเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ “คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2567″ เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี หลังจาก นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
แท็ก