กปภ. ปรับมาตรการรับมือฤดูฝน พร้อมบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ja(32)-min

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับมาตรการพร้อมรับมือฤดูฝน 2567 กำชับ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้สามารถบริการประชาชนต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนมีน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดช่วงฤดูฝน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่ง กปภ. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การให้บริการทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยได้กำชับให้ กปภ. ทุกสาขา ปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 อย่างเคร่งครัด ด้วยการเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้สามารถบริการประชาชนได้เป็นปกติและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนเร่งกักเก็บน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาของฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งวางแผนและซักซ้อมการประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการของ กปภ.

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังได้เตรียมแผนบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้วยการเตรียมวางท่อส่งน้ำประปาชั่วคราวไปยังศูนย์อพยพ จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ตลอดจนนำรถบรรทุกน้ำให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แท็ก