อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในจีนมาแรง

Good Morning ASEAN (11/6/67)

โดย สุชาติ ชวางกูร – วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ประเภท : Hot Issue
แท็ก