สมรสเท่าเทียมไทย สู่หลักชัยแห่งสิทธิ LGBTQ+ ในอาเซียน

Good Morning ASEAN (19/6/67)

โดย อนัญพัทธ์ อภิสิทธิ์ยะกุล- สุชาติ ชวางกูร

และ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเภท : Hot Issue
แท็ก