วธ. เดินหน้าขับเคลื่อนการเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย หวังองค์การยูเนสโกรับรอง-จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

ja(69)-min

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง โดยเปิดเผยหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย

ต่อองค์การยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือกับผู้สนับสนุนการจัดงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง โดยการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลอง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้จัดทำเอกสารเสนอชื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก และแผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งในประเทศ และในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ ในส่วนภูมิภาคดำเนินการขับเคลื่อนโดยจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในช่วงชีวิตของครูบาเจ้าศรีวิชัย อาทิ กิจกรรมธรรมยาตราเทศสันตรี (สันถี) วิธีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก กิจกรรมยกยอครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลสำคัญของโลก พิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึก ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธีอัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อประดิษฐาน ณ สวนธรรมบุญถาวร ตำบลป่าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยในต่างประเทศ ได้แก่ เมืองเชียงตุง เมืองยอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

รมว.วธ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 ฝ่าย ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดการเสนอชื่อ ANNEX II (Form for the submission of anniversary proposal) โดยการสืบค้นข้อมูลผลงานและคุณูปการที่เป็นสากล ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก โดยลำดับเหตุการณ์ ให้มีความถูกต้องชัดเจน ซึ่งอาจต้องดำเนินการวิจัย เพื่อให้มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินโครงการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ประชาชน เครือข่าย และชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงานและคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย เสริมสร้างเข้มแข็งของเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก

รมว.วธ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเสนอวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ครูบาศรีวิชัยฯ มีกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอน โดยต้องจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม ANNEX II เสนอต่อยูเนสโกให้แล้วเสร็จในต้นปี 2569 เพื่อให้มีระยะเวลาตรวจสอบความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนดก่อนส่งเอกสารให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนตุลาคม 2569 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อยูเนสโก ถือเป็นแนวทางเผยแพร่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้ เพื่อทราบถึงวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่มนุษยชาติ อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ